Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Tempelman Exclusive

Identiteit
TEMPELMAN EXCLUSIVE
Adres: Korenstraat 132
7311 LP Apeldoorn
Telefoon: + 31 55 522 1355
E-mail: info@tempelman-exclusive.nl
IBAN: NL89RABO 0157098974
BIC: RABONL2U
BTW: NL862241108B01
KVK: 81843267

Toepasselijkheid
• De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u en Tempelman Exclusive met betrekking tot bestellingen van tempelman-exclusive.nl.
• Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich, zonder voorbehoud, akkoord met deze algemene voorwaarden. Tempelman Exclusive heeft altijd het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud daarvan te wijzigingen.

Het aanbod
• Tempelman Exclusive behoudt het recht het aanbod op haar website te wijzigen en aan te passen.
• Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

De overeenkomst
• De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding van het aanbod met de daarbij gestelde voorwaarden. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende artikelen.

Herroeping
• U behoudt de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel, de overeenkomst te ontbinden. Binnen deze 14 dagen dient de herroeping schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Tempelman Exclusive.
• Binnen 14 dagen na het kenbaar maken van de herroeping dient het artikel retour te zijn gestuurd. De verzendkosten zijn daarbij voor uw eigen rekening. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd in originele staat; ongedragen, met aangehechte kaarten en in originele verpakking.
• Indien de herroeping binnen bovengenoemde termijnen heeft plaatsgevonden zal Tempelman Exclusive uiterlijk binnen 14 dagen het door u betaalde bedrag terug storten, met uitzondering van eventuele verzendkosten.
• Van de mogelijkheid tot herroeping zijn om hygiënische redenen uitgesloten; onderbroeken, sokken en t-shirts, voor zover de verpakkingen niet meer verzegeld zijn.

Prijzen
• Alle genoemde prijzen op tempelman-exclusive.nl zijn in Euro’s inclusief BTW. Tempelman Exclusive rekent geen verzendkosten voor verzendingen naar adressen binnen Nederland. Voor verzendingen naar adressen buiten Nederland worden bovenop de prijs van de artikelen de toepasselijke verzendkosten in rekening gebracht.

Conformiteit
• Tempelman Exclusive staat in voor de redelijke eisen van deugdelijkheid ten aanzien van de artikelen en de overeenkomst.
• Eventuele verkeerd geleverde producten of andere gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Tempelman Exclusive. In het geval van gebreken kunnen retourzendingen slechts worden geaccepteerd in originele staat; ongedragen, met aangehechte kaarten en in originele verpakking.
• Van een gebrek ten aanzien van de artikelen of de overeenkomst is geen sprake indien: u of een derde het artikel zelf repareert of bewerkt; de artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld; de artikelen zijn behandeld in strijd met enige aanwijzingen bij het artikel of van Tempelman Exclusive.

Levering
• Tempelman Exclusive streeft ernaar om een bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleent.
• Als het artikel niet op voorraad is, zal telefonisch of via de e-mail aan u worden aangegeven wanneer het bestelde artikel weer geleverd kan worden. U heeft het recht de aankoop te ontbinden als de levering niet binnen 30 dagen kan plaats vinden.
• Het risico van beschadiging of vermissing ligt tot het moment van de levering bij Tempelman Exclusive.
• Voor het bovenstaande staat het moment waarop een zending wordt geweigerd gelijk aan het moment van de levering.

Betaling
• Betalen geschiedt via IDEAL (Rabobank, ING Bank, ABN Amro Bank, SNS Bank, Triodos Bank, van Lanschot Bankiers, Asn Bank, Knap, Regio Bank) of per vooruitbetaling op rekeningnummer IBAN: NL89RABO 0157098974 BIC: RABONL2U ten name van Tempelman Exclusive Apeldoorn.

Geschillen
• Op alle overeenkomsten tussen u en Tempelman Exclusive waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien u in het buitenland woont.

1: ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Tempelman Exclusive (hierna te noemen: Tempelman). 1.2 Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
1.3 Tempelman behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Tempelman deze voorwaarden wijzigen.

2: EEN CONTRACT AFSLUITEN
2.1 Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Tempelman heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, zonder opgaaf van redenen. Indien Tempelman niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Tempelman bevestigt de order van de klant per e-mail.
2.2 Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Tempelman zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
2.3 Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Tempelman Webshop.

3: PRIJZEN EN KOSTEN
3.1 De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de Tempelman Webshop. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief 21% BTW.
3.2 De prijzen die zijn vermeld in de Tempelman Webshop zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
3.3 Tempelman is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zetof programmeerfout op de website.

4: UITVOERING VAN ORDERS
4.1 Tempelman zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
4.2 Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven op de Tempelman Webshop.
4.3 Tempelman zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4.4 De aflevertermijn die op de Tempelman Webshop staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.

5: DOUANE, HEFFINGEN EN BELASTINGEN
5.1 De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij Tempelman, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; Tempelman heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
5.2 Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert Tempelman de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

6: RECHT OM ARTIKELEN TERUG TE STUREN
6.1 De klant heeft het recht een artikel (ondergoed en sokken uitgezonderd) zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) dagen na aflevering terug te sturen naar Tempelman. Dit recht geldt niet voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij Tempelman reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat Tempelman de verzendkosten voor de geretourneerde artikelen niet vergoed.
6.2 De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in de winkel van Tempelman in Apeldoorn. Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de winkel worden teruggebracht. Na ontvangst en controle van de artikelen door Tempelman wordt het te vergoeden bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.
6.3 Artikelen die na de genoemde 14-daagse periode worden teruggestuurd naar Tempelman, worden niet vergoed.
6.4 Artikelen mogen worden geretourneerd in uitsluitend originele staat, d.w.z. met alle kaartjes en labels bevestigd aan het artikel.
6.5 Artikelen die worden geretourneerd moeten zich in de staat bevinden die in het algemeen geaccepteerd wordt ter goedkeuring van de artikelen voor normaal gebruik, zoals het passen van artikelen in conventionele winkels. Als een klant een dergelijk recht om een artikel te retourneren wil uitoefenen, moet het artikel naar Tempelman worden geretourneerd samen met alles wat oorspronkelijk met het artikel werd meegeleverd, in de originele staat en verpakking.
6.6 Tempelman heeft het recht een geretourneerd artikel te weigeren of om dit naar de klant terug te sturen als het artikel gebruikt lijkt, niet is voorzien van de originele labels, of schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door Tempelman.

7: FOUTIEVE AFLEVERING
Indien Tempelman een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Tempelman te laten weten. Tempelman zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.

8: OVERMACHT
8.1 Tempelman is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Tempelman valt.
8.2 Indien Tempelman niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Tempelman de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
8.3 Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Tempelman valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Tempelman het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

9: KLACHTEN
9.1 Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld  op de pagina Klantenservice van onze website.
9.2 Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@tempelman-exclusive.nl.
9.3 In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van Tempelman en het artikelnummer.

10: BETALING
10.1 De klant kan via iDeal betalen.
10.2 Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de Tempelman Webshop.

11: PRIVACY
11.1 Door een order te plaatsen, verleent de klant Tempelman het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door Tempelman, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
11.2 Door me aan te melden voor de Tempelman Exclusive nieuwsbrief, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke data verwerkende instantie Sellabees B.V. te Hengelo, Nederland, verwerkt zullen worden met als doel het per email toesturen van de nieuwste product- en promotionele informatie.
11.3 De volledige tekst van het privacy beleid van Tempelman vindt u op onze website.

12: AFWIJKINGEN
Tempelman kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.

13: BEDRIJFSINFORMATIE
Tempelman V.O.F.
Post- en bezoekadres: Korenstraat 132, 7311 LP Apeldoorn
Tel. +31(0)55 522 13 51
E-mail info@tempelman-exclusive.nl
Website www.tempelman-exclusive.nl
Kvk-nummer: 81843267
BTW-nummer: NL862241108B01

0
    0
    Winkelwagen
    Uw winkelwagen is leeg